เลขที่ใบอนุญาต.11/07571
    ซีรีสมาใหม่ล่าสุด***
    เส้นทางจีนจ๊าบๆๆ
    กรุ๊ปทัวร์ยอดนิยม
เกาะเจจู ประเทศเกาหลี
ฮ่องกง เซิ้นเจิ้น มาเก๊า จูไห่ เชิญทางนี้คร้า
    ทัวร์ AEC บินชิวๆ ไม่ต้องทำวีซ่า
สิงคโปร์ Universal MarinaBay
ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน สิเรียม
หนีห่าวว ฮานอย ฮาลองเบย์ ฮาลองบก ซาปา เชิญคร้า
ไปลาว หลวงพระบาง 2ท่านขึ้นไป เชิญคร๊า
    แพคเก็จส่วนตัว 2คนขึ้นไป
ภูฎาน ดินแดนแห่งสายฟ้ามังกร
บาหลี อุบุด เชิญคร้า
แพ็กเก็จอินเดีย ทัชมาฮาล 2ท่านขึ้นไป เชิญคร๊า
แสวงบุญ 4ตำบล จัด 4คน ขึ้นไป
เนปาล กาฐมัณฑุ นากาก๊อด ปาทัน โปครา เชิญคร้า
แพ็กเก็จศรีลังกา โคลัมโป 2ท่านขึ้นไป
   ==
     ===
   =================
   ====
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 7
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 142
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,784,901
 เปิดเว็บ 30/08/2553
 ปรับปรุงเว็บ 16/08/2562
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ

 
 หนังสือเดินทาง

ระเบียบและวิธีการในการขอหนังสือเดินทาง (Passport)

สำหรับผู้ที่ประสงค์อยากเดินทางไปต่างประเทศ สิ่งแรกที่ทุกคนต้องมีคือหนังสือเดินทางหรือที่เรียกว่า พาสปอร์ต (Passport) ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้แสดงความเป็นตัวท่านที่ถือเป็นสากล ใช้ได้ทั่วโลก และยังเป็นสมุดบันทึกการเดินทางเข้าออกประเทศต่างๆ อีกด้วย

ขั้นตอนและวิธีการในการขอมีหนังสือเดินทาง

ผู้ร้องขอหนังสือเดินทางจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงต่างประเทศที่ได้กำหนดไว้แล้วคือผู้ร้องขอจะต้องไปยื่นที่กระทรวงฯ ด้วยตนเอง พร้อมเอกสารเอกสารที่ใช้ประกอบการขอหนังสือเดินทาง และเงินค่าธรรมเนียม 1,130 บาท (รวมค่าถ่ายรูป ค่าเขียนคำร้อง ค่าอากรแสตมป์และค่าส่งทางไปรษณีย์) โดยกองหนังสือเดินทางจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการถ่ายรูประบบดิจิตอลและช่วยท่านเขียนคำร้อง โดยใช้เวลาตั้งแต่ยื่นคำร้องจนถึงเสร็จสิ้นขั้นตอนทั้งหมดประมาณ 30 นาที

ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือเดินทางใหม่

1. ตรวจเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทาง
2. ถ่ายรูป ( ชำระค่าถ่ายรูป 75 บาท ) แล้วรอรับคำร้อง
3. ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
4. จ่ายเงินค่าเขียนคำร้อง 10 บาท ค่าอากรแสตมป์ 5 บาท
5. นำคำร้องที่ปรากฎรูปถ่ายไปให้เจ้าหน้าที่เขียนคำร้อง
6. ยื่นคำร้องที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้วตามช่องที่กำหนด แล้วรอรับใบรับเล่มและใบเสร็จรับเงิน
7. ติดต่อขอส่งหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ค่าบริการ 40 บาท
8. ท่านจะได้รับหนังสือเดินทางภายใน 2 วันทำการ(กรณีทำที่กรุงเทพและไปรับด้วยตัวเอง)

เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นขอหนังสือเดินทาง

ก. บุคคลทั่วไป

1. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ชุด นำต้นฉบับมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ถ้าทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด ต้องมีตราประทับของอำเภอหรือเทศบาล
2. สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังมีอายุการใช้งาน นำต้นฉบับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วย (ถ้าเป็นใบเหลืองต้องมีรูปถ่ายแนบมาด้วย และรูปถ่ายต้องมีตราประทับของอำเภอ)
3. ทะเบียนทหารในกรณีผู้ร้องเป็นชายอายุ 17-45 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหลักฐานเกี่ยวกับทหาร เช่น สด. 8 สด.9 สด.43 หรืออื่น ๆ พร้อมสำเนาหนึ่งชุด
4. ทะเบียนสมรส (ถ้าแต่งงานแล้ว)
5. ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้าเคยเปลี่ยน)
6. กรณีที่ผู้ร้องเกิดในต่างประเทศหรือแปลงสัญชาติเป็นไทย ให้นำหลักฐานการได้สัญชาติไทยมาแสดงพร้อมสำเนา 1 ชุด
7. กรณีที่ผู้ร้องเกิดจากบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวให้นำหลักฐานใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดา หรือมารดามาแสดง พร้อม  สำเนาหน้า 1,2,4,5 และหน้าที่มีการต่ออายุครั้งสุดท้าย หรือถ้าบิดามารดาเสียชีวิตให้นำใบมรณะบัตรมาแทน


ข. ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 14 ปี บริบูรณ์ (ยังไม่ทำบัตรประชาชน)


1. เอกสารของบิดา หรือมารดา
 • ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน)
 • กรณีเกิดในต่างประเทศ หรือแปลงสัญชาติไทยให้นำหลักฐานการได้สัญชาติไทยมาแสดง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • กรณีที่ผู้ร้องเกิดจากบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวให้นำหลักฐานใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดา หรือมารดามาแสดง พร้อมสำเนาหน้า 1,2,4,5 และหน้าที่มีการต่ออายุครั้งสุดท้าย หรือถ้าบิดามารดาเสียชีวิต ให้นำใบมรณะบัตรมาแทน
2. สูติบัตรของผู้เยาว์พร้อมสำเนา 1 ชุด
3. ทะเบียนสมรสของบิดา มารดา (ถ้าไม่ได้จดทะเบียนต้องมีใบรับรองบุตรจากอำเภอ)
4. ในกรณีที่บิดามารดาหย่าขาดจากกัน ต้องนำทะเบียนหย่าที่ระบุข้อตกลงในการปกครองบุตร พร้อมสำเนา 1 ชุด
5. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน)
6. ในกรณีเป็นบุตรบุญธรรม ต้องนำใบจดทะเบียนรับเป็น บุตรบุญธรรมมาแสดง พร้อมสำเนา 1 ชุด

หมายเหตุ : เอกสารดังกล่าวข้างต้นควรนำทั้งตัวจริง และสำเนาจำนวน 1 ชุด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ บุคคลที่อายุไม่ครบ 20 ปี บริบูรณ์ ต้องให้บิดาและมารดาเซ็นให้ความยินยอม พร้อมนำบัตรประชาชนมาด้วย

เอกสารเพิ่มเติมตามความจำเป็นแล้วแต่กรณี
 • ใบเปลี่ยนชื่อและสกุล
 • ทะเบียนสมรส
 • ทะเบียนหย่า
 • ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม
 • ทะเบียนการรับรองบุตร
 • ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดาและมารดา

ค. ผู้เยาว์ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ที่ทำบัตรประชาชนแล้ว
 
สามารถติดต่อขอทำ หนังสือเดินทางด้วยตนเอง โดยมีหนังสือยินยอมของบิดาและมารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครองที่ยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศที่ผ่านการรับรองจากอำเภอ/เขตมาแสดงประกอบการยื่นคำร้อง หากไม่มีหนังสือยินยอม บิดาและมารดาหรือผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นคำร้อง (หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาไม่ได้ ให้มาลงนามในวันรับเล่ม) หรือ มีหนังสือยินยอม จากฝ่ายที่มาไม่ได้มาแสดง เอกสารที่นำมายื่นขอหนังสือเดินทางต้องเป็นต้นฉบับหากเป็นสำเนาต้องผ่านการรับรองสำเนาถูกต้อง จากหน่วยงานที่ออกเอกสารดังกล่าวเท่านั้น

เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางธรรมดาของผู้เยาว์ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์
- บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวง มหาดไทย
- หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศที่ผ่านการรับรองจากอำเภอ/เขต และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น อาทิ หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรองบุตรหรือรับบุตรบุญธรรมใบ
สำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนบ้าน คำสั่งศาลกรณีระบุผู้มีอำนาจปกครองแทนบิดามารดา เป็นต้น


ค่าธรรมเนียม
- การทำหนังสือเดินทางเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

ความหมายของผู้มีอำนาจปกครอง 
กรณีบิดาและมารดาจดทะเบียนสมรสบิดาและมารดาต้องมาลงนาม(ต่อหน้าเจ้าหน้าที่)ในคำร้องขอหนังสือเดินทางทั้งสองฝ่ายหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สะดวกมาลงนามในวันที่ผู้เยาว์ยื่นคำร้องให้มาลงนามในวันรับเล่มได้ หรือทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ผ่านอำเภอ/เขต พร้อมบัตรประชาชนที่มีอายุใช้งานบิดา มารดาตัวจริง

- กรณีที่ผู้มีอำนาจปกครองอยู่ในต่างประเทศ ให้ทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ผ่านสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่พำนักอยู่ หากผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี และผู้ปกครองไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองและประสงค์จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ โดยหนังสือทั้ง 2 ฉบับ ต้องผ่านการรับรองจาก สอท./สกญ. (สถานทูต/สถานกงสุล) กรณีบิดามารดาหย่าตามกฎหมาย ให้ผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ตามที่ระบุในบันทึกการหย่าเป็นผู้ลงนามพร้อมแสดงทะเบียนหย่า และบันทึกการหย่า
- ผู้เยาว์ที่เกิดจากบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส มารดาสามารถลงนามได้ฝ่ายเดียว โดยให้ทำ บันทึกคำให้การจากอำเภอ/เขตยืนยันว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสพร้อมแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนที่มีอายุใช้งานเป็น “นางสาว” ต่อเจ้าหน้าที่รับคำร้อง
- มารดาผู้เยาว์ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่ใช้คำนำหน้า “นาง” สามารถลงนามได้ฝ่ายเดียว โดย นำหนังสือรับรองการอุปการะบุตรแต่เพียงผู้เดียวจากอำเภอ/เขต มาแสดง
- ผู้เยาว์เกิดจากบิดามารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน มารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอม บิดา ไม่สามารถลงนามยินยอมให้ผู้เยาว์เพียงฝ่ายเดียวได้ เว้นแต่ว่ามีคำสั่งศาลมาแสดงว่าศาลให้บิดาเป็นผู้อุปการะผู้เยาว์แต่ผู้เดียว
- บิดามารดาผู้ให้กำเนิดผู้เยาว์ที่ได้ยกผู้เยาว์ให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นแล้ว ไม่สามารถลงนาม แทนบิดามารดาบุญธรรมได้ต้องให้บิดา มารดาบุญธรรมเป็นผู้ลงนาม
- เอกสารที่นำมายื่นขอหนังสือเดินทางต้องเป็นต้นฉบับหากเป็นสำเนาต้องได้รับการรับรองสำเนา ถูกต้องจากหน่วยงานที่ออกเอกสารดังกล่าวเท่านั้น


ข้อควรปฏิบัติในวันมายื่นคำร้อง
กรณีบิดาและมารดาจดทะเบียนสมรส บิดาและมารดาต้องมาลงนาม(ต่อหน้าเจ้าหน้าที่)ในคำร้องขอหนังสือเดินทางทั้งสองฝ่าย หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สะดวกมาลงนามในวันที่ผู้เยาว์ยื่นคำร้อง ให้มาลงนามในวันรับเล่มได้ หรือทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ผ่านอำเภอ/เขต พร้อมบัตรประชาชนที่มีอายุใช้งานบิดา มารดาตัวจริงสถานที่ในการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทาง

กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล
อาคารกรมการกงสุล 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ประชาสัมพันธ์ โทร. 981-7171 (50 คู่สาย)
โทรสาร. 981-7256

สำนักงานชั่วคราวบางนา
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้ ชั้น 9 ถนนบางนา-ตราด
โทร. 383-8402

สำนักงานชั่วคราวปิ่นเกล้า
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ชั้น 8 ถนนบรมราชชนนี
โทร. 884-8829-36 โทรสาร 884-8824br>br> สำนักงานชั่วคราว เชียงใหม่
ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว 99/4 หมู่ 2 ถ. ห้วยแก้ว
โทร. (053) 894-405-10 โทรสาร (053)894-408

สำนักงานชั่วคราวหาดใหญ่
37/65 ถ. ศรีภูวนาถ อ.หาดใหญ่ สงขลา
โทร. (074) 235-724 โทรสาร (074) 235-160

สำนักงานชั่วคราวขอนแก่น
อาคารเหล่ากาชาด ขอนแก่น ถ.หน้าเมือง ขอนแก่น
โทร. (043) 242-707 โทรสาร (043) 243-441

เวลาทำการ : กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล 8.00 น. ถึง 15.30 น. (สำนักงานชั่วคราวที่อื่น 8.30 น. ถึง 15.30 น.)

ข้อมูลเพิ่มเติม

หนังสือเดินทางเป็นเอกสารอันมีค่าไม่ควรให้ตกไปอยู่ในความครอบครองของบุคคลที่มิได้รับมอบหมาย บุคคลสัญชาติไทยถือหนังสือเดินทางได้ฉบับเดียว เมื่อหนังสือเดินทางมีอายุน้อยกว่า 6 เดือน (ใช้เดินทางไม่ได้) สามารถนำมาขอต่ออายุได้อีก 5 ปี หรือหากต้องการหนังสือเดินทางฉบับใหม่จะต้องนำฉบับเดิมมายกเลิกก่อน หากหนังสือเดินทางสูญหายผู้ถือจะต้องแจ้งกองหนังสือเดินทาง หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น หรือสถานทูตสถานกงสุลไทยทราบทันที

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ ww.mfa.go.th
 สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทาง
กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ     แผนที่ 
     - ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
     - โทรศัพท์ 0-2981-7171-99 โทรสาร 0-2981-7256

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา    แผนที่
     - ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลซิตี้ บางนา บริเวณลานจอดรถ ชั้น P9
     - โทรศัพท์ 0-2383-8401-3  โทรสาร 0-2383-8398
 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า   
แผนที่ 
     - ที่อยู่ อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์(ชั้นใต้ดิน) แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
     - โทรศัพท์ 0-2446-8111-2 โทรสาร 0-2446-8118-9

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดขอนแก่น   แผนที่
     - ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
     - โทรศัพท์ 0-4324-2707, 0-4324-3462, 0-4324-2655 โทรสาร 0-4324-3441
 
 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงใหม่   
แผนที่
     - ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
     - โทรศัพท์ 0-5389-1535-6 โทรสาร 0-5389-1534

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสงขลา   แผนที่
     - ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จ.สงขลา 9000
     - โทรศัพท์ 0-7432-6510-1 โทรสาร 0-7432-6506

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานี   
แผนที่
     - ที่อยู่ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
     - โทรศัพท์ 045-242313-4 โทรสาร 045-242301

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
แผนที่
     - ที่อยู่ ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
     - โทรศัพท์ 077-274940, 077-274942-3 โทรสาร 077-274941
ประเภทของหนังสือเดินทาง

 
 • หนังสือเดินทางธรรมดา
 • หนังสือเดินทางราชการ
หนังสือเดินทางธรรมดา
                   กระทรวงการต่างประเทศมีความยินดีที่จะขอเรียนให้ประชาชนผู้ใช้บริการหนังสือเดินทางทุกท่านทราบว่า กระทรวงการต่างประเทศได้จัดพิมพ์หนังสือเดินทางรุ่นใหม่  ซึ่งเป็นหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรืออี-พาสปอร์ต ออกให้บริการประชาชนแทนหนังสือเดินทางรุ่นเก่า  โดยได้มีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ  สีสรร  และคุณลักษณะด้านป้องกันการปลอมแปลงด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัยตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  (International Civil Aviation Organization - ICAO) และเป็นการยกระดับคุณภาพหนังสือเดินทางไทย ให้ทัดเทียมกับประเทศชั้นนำของโลก  

                                      

        หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหนังสือเดินทางที่สามารถอ่านข้อมูลได้ด้วยเครื่องอ่าน (Machine Readable Passport) รูปแบบใหม่ที่มีการบันทึกข้อมูลทางชีวภาพของผู้ถือหนังสือเดินทางไว้ในไมโครชิพและฝังไว้ในหนังสือเดินทาง ส่วนข้อมูลชีวภาพที่บันทึกไว้ได้แก่ โครงสร้างใบหน้าและลายพิมพ์นิ้วมือตามข้อกำหนด ICAO ดังนั้น การปลอมแปลงจึงกระทำได้ยาก เพราะต้องปลอมแปลงทั้งข้อมูล data page และข้อมูลในไมโครชิพให้ตรงกัน นอกจากนี้ อี-พาสปอร์ตยังช่วยให้การพิสูจน์ตัวบุคคลด่านตรวจคนเข้าเมืองเป็นไปโดยแม่นยำ

                   หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มีสีปกและขนาดเท่ากับหนังสือเดินทางรูปแบบเดิม ดังนั้น เพื่อให้ทราบว่าเป็นหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ปกหน้าด้านล่างจะมีสัญลักษณ์ อี-พาสปอร์ต แต่ภายในเล่มมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลายประการ  เริ่มตั้งแต่ปกหน้าด้านใน  มีรูปหัวเรือสุวรรณหงส์ปรากฏอยู่  ขณะที่รูปถ่ายและข้อมูลผู้ถือหนังสือเดินทาง   อยู่ที่หน้า 2   นอกจากนี้ยังเพิ่มคุณลักษณะป้องกันการปลอมแปลง (Security  Features) อีกหลายอย่างทั้งชนิดที่มองเห็นด้วยตาเปล่าและที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการตรวจสอบ

                   การออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นพัฒนาการอีกทางหนึ่งของกองหนังสือเดินทางนอกเหนือจากการปรับปรุงรูปแบบและขั้นตอนการบริการให้สะดวกรวดเร็วและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
            
                   สำหรับหนังสือเดินทางรุ่นเก่าที่ออกให้กับประชาชน  ยังคงใช้งานต่อไปได้จนกว่าจะถึงกำหนดวันหมดอายุในหนังสือเดินทาง  และในกรณีจำเป็นเร่งด่วน  สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่  อาจออกหนังสือเดินทางชั่วคราวให้แก่คนไทย
      

                                  

       


หนังสือเดินทางราชการ
          หนังสือเดินทางราชการอิเล็กทรอนิกส์มีรูปแบบและมาตรฐานความปลอดภัยสูงเช่นเดียวกับหนังสือเดินทางธรรมดา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านคุณภาพ  เนื่องจากมีการเพิ่มคุณลักษณะป้องกันการปลอมแปลง( Security Features ) หลายอย่าง  ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสามารถตรวจสอบได้ด้วยอุปกรณ์พิเศษ  

                                 


SMILE-TG TOUR(11/07571)
บริษัท สไมล์ทีจี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 16/29 ซ.ทองหล่อ ถ.วิภาวดีรังสิต22 แยก3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร. 02-513-2199, 02-001-2882 FAX:02-276-3882
email: smile-tg@hotmail.com FACEBOOK/smiletg
Copyright by www.smiletg.com
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
Engine by MAKEWEBEASY